22/08/2022 - Tanker fra 'baren'

”De seneste år har vist, at det er svært, hvis ikke næsten umuligt, at spå om fremtiden"


Hvad optager egentlig advokatsamfundene i verden? K-NEWS spørger i denne efter-sommeren-artikelserie hvordan de forskellige nationale 'bar associations" ser på tidens udfordringer og udviklinger.

I denne artikel er det hjemlandet, der svarer. Og hos Advokatrådet kigger man med bekymring på situationen i Ukraine og krigens betydning på de europæiske og hjemlige breddegrader. Formand for Advokatrådet Martin Lavesen giver sit syn på, hvor advokatbranchen står i lyset af krigen.

 

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Det er de opdaterede advokatetiske regler, advokatundersøgelser og trusler mod advokater, der fylder på den hjemlige bane for Advokatsamfundet og Advokatrådet. 

Men zoomer man ud, så er der langt større kræfter på spil, som påvirker advokatstanden i hele EU, siger Martin Lavesen.

 

Hvad ser du som den største trussel mod the rule of law i Europa lige nu?

”Når vi kigger på trusselsbilledet for retssikkerheden i Europa, står krigen i Ukraine lige nu tydeligst. Rusland har med invasionen brudt konventioner og menneskerettigheder. Et ungt demokrati er i fare, og som advokatstand skal vi være med til at sætte fokus på retssikkerheden og være med til at udbrede retsstatens principper verden over.”

“Det er også bekymrende at se, at advokaters og advokatsamfunds uafhængighed udfordres visse steder i Europa. Uafhængige advokater er en nødvendig komponent i en retsstat, særligt i forhold til vores rolle i retssager, hvor staten er part. Et særligt aspekt i den forbindelse er fastholdelsen af advokaters tavshedspligt, som i højere grad end tidligere bliver udfordret.”

”Advokatrådet prioriterer at være med til at prøve at håndtere de retssikkerhedsmæssige udfordringer gennem vores internationale samarbejde. Vi har et internationalt udvalg, som har fokus på globale aspekter, og gennem sammenslutningen af europæiske advokatsamfund, CCBE, bidrager vi til relevante udgivelser om retssikkerheden.”

 

Krigen i Ukraine er overalt i nyhederne, og den påvirker jo alle borgere og forbrugere i hele verden. Hvordan påvirker krigen den juridiske branche i Danmark?

”Set fra advokatens vinkel er fokus særligt på sanktionerne mod Rusland og Hviderusland. Der er blandt erhvervsvirksomheder uklarhed om sanktionernes omfang, og hvordan disse skal håndteres. Uklare retningslinjer både fra de europæiske og danske myndigheders side gør det svært for advokater at vide, om en virksomhed er inden eller uden for spillereglerne.”

”Som advokat kan det give udfordringer, hvis en advokat uforvarende yder juridisk rådgivning til en klient, der er omfattet af sanktionerne, men hvor eksempelvis komplicerede ejerforhold har gjort det svært at gennemskue. Tilsvarende kan der opstå spørgsmål om, hvorvidt det er rimeligt at afstå fra at repræsentere virksomheder, der har en eller anden form for russisk relation.”

”De seneste måneder har vist, at en tæt dialog med de danske myndigheder om omfanget og forståelsen af sanktionerne er vigtig. Advokatrådet har forstået, at advokater generelt oplever velvilje fra myndighedernes side til at yde vejledning, men desværre også, at der er prioriteret begrænsede ressourcer til at håndtere myndighedsopgaven.”

 

Hvordan, hvis nogen, kan advokater i dine øjne spille en rolle i at hjælpe myndighederne og EU med at løse den her krise?

“Advokatrådet har fokus på, hvordan retssikkerhed i en krigssituation kan fastholdes. Det er en stor og udfordrende opgave, som også det ukrainske advokatsamfund har fokus på. CCBE - som Ukrainian National Bar Association er en del af - understøtter indsatser, der søger at dokumentere krigsforbrydelser. Det er vores ambition, at disse forbrydelser indbringes for den internationale krigsforbryderdomstol.”

”Mange advokater rundt om i verden – og også i Danmark – bruger tid, energi og ressourcer på at yde juridisk rådgivning til ukrainske flygtninge. Advokatrådet har sammen med Danske Advokater igangsat et projekt for at hjælpe med afklaring af juridiske forhold i kølvandet på krigen, og vi prøver at bistå med relevante hjælpeforanstaltninger.”

Når krigen engang er slut, bør vi som advokatstand også støtte genopbygningen af retssystemet i Ukraine, som både er påvirket af fysiske skader fra angreb og mangel på ressourcer.”

 

”Det er vigtigt, at advokater selv og i deres rådgivning støtter op om, at sanktioner mod Rusland bliver overholdt, og på den måde bakker de op om den linje, som EU har valgt i forhold til at løse konflikten. Når krigen engang er slut, bør vi som advokatstand også støtte genopbygningen af retssystemet i Ukraine, som både er påvirket af fysiske skader fra angreb og mangel på ressourcer.”

 

Krigen har overskygget den kritik, som har været rejst mod hvad eksperter kalder erosion af the rule of law i Polen og Ungarn. Er disse problemer stadig presente og bør I og de andre advokatsamfund fortsat forsøge at påvirke udviklingerne her? 

“Udfordringerne med retssikkerhed i Polen og Ungarn forsvinder ikke, uanset at der er opstået en krig, som fylder meget i medierne. Via CCBE har Advokatrådet fortsat fokus på udfordringerne og på at bidrage til en positiv udvikling af retssikkerheden. Både det polske og ungarske advokatsamfund er medlem af CCBE, og der er derfor en løbende dialog om, hvordan der sikres en konstruktiv udvikling.”

 

Hvad er det primære fokusområde i den juridiske branche i Danmark for resten af året?

”De lange ventetider ved domstolene er en af de vigtigste retssikkerhedsmæssige problemstillinger lige nu. Ventetiderne kræver politisk handling, så rammerne for domstolene bliver forbedret. Det er dybt problematisk for retssikkerheden, at det kan tage flere år at få en sag for retten. Advokatrådet afventer med spænding den politiske drøftelse af domstolenes rammer, som der er lagt op til i efteråret.”

“Det retssikkerhedsmæssige efterspil fra COVID-19 vil nok fortsat fylde en del. Retssikkerheden står sin prøve under ekstreme situationer, og vi skal lære af erfaringerne. Set med retssikkerhedens briller er Minksagen et eksempel på hastelovgivning, der blev gennemført på en kritisabel måde, og den sag vil nok være et tema de kommende måneder."

”De retssikkerhedsmæssige aspekter af FE-sagen er principielle. Som sagen er præsenteret i medierne, viser den, at de retsgarantier, som en sigtet normalt har i en retsstat som Danmark, sættes ud af kraft, når det vurderes, at sagen har betydning for landets sikkerhed. Denne tilgang strider mod vores grundlæggende retsprincipper, og det er ikke godt, når en sigtet ikke kan forsvare sig offentligt.”

 

Hvilke tendenser er top of mind hos dig som generalsekretær for det nationale advokatsamfund?

“I Advokatrådet har vi haft travlt med at udarbejde de nye advokatetiske regler, som blev vedtaget i juni og som vil finde anvendelse fra 1. september. Reglerne er blevet moderniseret, der er indarbejdet en mere naturlig kronologi, og der er medtaget tilpasninger på visse områder. Foran os ligger et arbejde med at udbrede kendskabet til regelsættet både på advokatuddannelsen og hos alle advokater.”

”Det seneste år har vist, at der i offentligheden er stor interesse for advokatundersøgelser, og hvilke spilleregler der gælder for dette arbejde. Advokatrådet udgiver meget snart en ny vejledning, som forhåbentligt vil skal skabe klarere rammer for, hvordan en advokatundersøgelse skal gennemføres og deklareres. I de nye advokatetiske regler er der også indarbejdet bestemmelser om advokatundersøgelser.”

”Advokatrådet er også optaget af trusler mod advokater. Flere advokater oplever at blive truet både fysisk og på de sociale medier. Især advokater, der arbejder med familieret og strafferet, bliver truet. Vi har derfor sat os for at arbejde for at få skabt regler, der forbedrer beskyttelsen af advokater og dermed understøtter ordentlige arbejdsforhold.”

 

Hvad er dine forventninger til fremtiden?

”De seneste år har vist, at det er svært, hvis ikke næsten umuligt, at spå om fremtiden. Advokatrådet vil arbejde videre med vores store dagsordener. Vi er særligt opmærksomme på de lange sagsbehandlingstider ved domstolene, og vi håber, at der politisk vil blive investeret i at opretholde retssikkerheden. Internt i rådet er fokus på at forsætte med at løfte vores kerneopgave med at føre tilsyn.”

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak