11/05/2022 - Bech-Bruun-dommen

En anden part end klienten er fremover med på bagagebæreren i skattesager


Det er ikke kun Bech-Bruun, der skal ånde lettet op over frifindelsen i sagen, hvor Skattestyrelsen krævede erstatning i milliardstørrelsen. Formanden for Advokatrådets Skatteudvalg fortæller her om lettelse over dommen og en sag, som falder ved første hæk.

Men, siger han, det er også en landsretsdom, der fastslår muligheden for, at rådgiver kan være ansvarspådragende overfor tredjepart.

Tekst: Dan Poulsen


Billedet: Formand for Advokatrådets Skatteudvalg Christian Bachmann (PR-foto) samt udsnit fra shutterstuck-billede.

 

28. april var en god dag for væsentlig flere end advokaterne hos Bech-Bruun.

Selvom det i særdeleshed må have været hos Bech-Bruun, at glæden og lettelsen var størst, så var den også andre steder, som Christian Bachmann, formand for Advokatrådets Skatteudvalg, fortæller til K-NEWS.

Det var ikke mange ord, Bech-Bruun udtalte på dagen, hvor de blev frifundet i den sag om erstatningsansvar, som var anlagt af Skatteforvaltningen.

“Vi er naturligvis meget tilfredse med frifindelsen,” indleder Chief Executive Partner Steen Rode kort efter dommen i det kun seks linjer lange opslag på Bech-Bruuns hjemmeside. Hans udtalelse fortsætter.

”Kravet var grundløst, og sagen burde aldrig være blevet rejst. Det lægges med dommen fast, at Bech-Bruun-advokaten ikke har begået nogen fejl.”

 

En god dom for standen

Opslaget på hjemmesiden afsluttes med, at Bech Bruun 'for nuværende' ikke har yderligere kommentarer. Sådan er det stadig. I går tirsdag forespurgte vi hos advokathuset om de nu, to uger efter dommen, har yderligere kommentarer og vil stille op til interview. Det er ikke tilfældet.

Men Christian Bachmann har takket ja til et interview om blandt andet dommens betydning for de skatterådgivende advokaters arbejde.

”Set fra advokatstanden er det en god dom. Det modsatte resultat ville jo have givet nogle helt nye dagsordner inden for skatterådgivningen.”

Citaterne med Christian Bachmann, vi her bringer, indgår også i en længere temaartikel i Taxo, i den udgave af det skattefaglige magasin, som udkommer i slutningen af maj.

”Det er klart, at hvis denne sag var gået igennem som procederet af Skatteministeriet, så vil jeg mene, at både ansvarsforsikringsselskaber for advokater – og skatteadvokater i særdeleshed – skulle til at redefinere deres opgavevaretagelse.”

Christian Bachmann peger på, at ansvaret ville blive så tyngende, at det kunne være svært at forsikre sig, samtidig med at han taler om helt skæve proportioner.

”Ansvaret er gigantisk, når en rådgivningsopgave til 14.000 euro kan udløse et krav på over en milliard. Så er ansvaret jo helt uproportionelt i forhold til den gevinst, advokatfirmaet har ved rådgivningen.”

Christian Bachmann udtaler sig til K-NEWS med afsæt i posten som formand for Advokatrådets Skatteudvalg, som han har varetaget siden 2021. Før det har han været formand for Danmarks Skatteadvokater i syv år, mens han til daglig er advokat (H) og managing partner i Bachmann/Partners Advokatanpartsselskab, som er et specialistkontor inden for skatter og afgifter.

Først og fremmest er han glad for sagens udfald - på egne og standens vegne. Og han bekræfter det, da vi spørger, om det var lettelse, der ramte ham.

”Ja. Jeg vil sige, at juridisk set så burde Bech-Bruun vinde den sag. Men jeg synes, at der er sådan en betydelig politisk-juridisk risiko, når erstatningssager bliver ført som skattesager. Domstolene har jo statistisk set svært ved ikke at give staten medhold i sager om skat.”

Men - som han siger om de tre landsdommere, der har siddet i Østre Landsret ved denne sag:

”Jeg synes, at de har vurderet den som en erstatningssag. De har set sagen som en rådgiveransvarssag. De har egentlig fjernet sig fra det skattemæssige og er gået over i det erstatningsretlige felt. Det er det, som sagen er blevet afgjort på, sådan som jeg ser det.”

 

Lettelsen og fald ved første hæk

Han svarer ikke direkte på det, da vi spørger, om han var alvorligt nervøs for, hvor denne dom ville gå hen. Men opridser i stedet følgende kontekst:

”Sagen blev jo præsenteret som en form for en skattetvist, og der må man jo konstatere, at domstolene i langt overvejende grad giver staten ret. Medholdsprocenten for staten er over 90 i skattesager ved domstolene. Så hvis en erstatningssag føres som en afart af en skattesag, så er der allerede herved en meget betydelig risiko for nederlag – helt enkelt ved at træde ind i en retssag om skat med staten som modpart.”

Sagen, der jo er en udløber af udbytteskandalen og har stået på i årevis, endte med pure frikendelse af Bech-Bruun og de involverede advokater. Og ifølge Christian Bachmanns læsning af dommen falder sagen allerede ved første hæk.

”Som staten havde lagt sagen frem for retten, gælder en skærpet ansvarsnorm ved rådgivning om skattemodeller. Det vil sige, at hvis vi som rådgivere leverer en løsning, der sørger for, at en klient kommer lempeligt ud skattemæssigt af en situation – altså sparer noget skat – så gælder der en skærpet ansvarsnorm.”

Og så kommer atletikanalogien på banen.

”Men i den konkrete sag faldt sagen jo til jorden allerede ved første hæk i hækkeløbet, fordi den advokat, der havde rådgivet, havde taget de forbehold i den kontekst, som han skulle. Og han kunne derfor ikke lastes for, at hans notat senere blev anvendt til simpelt bedrageri.”

Han uddyber ud fra sin læsning af dommen, som han, da vi kontaktede ham i dagene op til afgørelsens dag i slutningen af april, bad om en weekend til at læse op på.

”Som landsretten siger i Bech-Bruun-sagen, er der jo egentlig tale om simpelt bedrageri – det er bare pakket ind i nogle ret tekniske konstruktioner. Og det kan være svært at skrælle løget. Men hvis man ikke forstår, hvorfor man bliver kontaktet, så bør man afholde sig fra at rådgive.”

I den konkrete sag var det et tysk advokatkontor, som modtog rådgivning fra Bech-Bruun på vegne af en klient. Og sprogbarrieren har - som de fleste nok er bekendt med - spillet en betydelig rolle.

”Hvis man ser Bech-Bruun-sagen, så har et af omdrejningspunkterne været, at den advokat, som sad med den, muligt ikke var flydende i forretningstysk eller ikke fuldstændig forstod, hvad der foregik, idet han blev spurgt om nogle tyske notater. Og hvis man ikke gør det, så skal man selvfølgelig lade være med at rådgive”.

På trods af formaningerne om, hvad der skal være på plads for at tage en opgave og indgå i rådgivningen, så er det helt afgørende - stadig, fristes man til at skrive - i sidste ende, at tage sine forbehold.

”Hvis man synes, at der er løse ender, så skal man spørge ind til det, og hvis man ikke synes, at der kommer tilfredsstillende svar på det, så skal man træde tilbage eller tage forbehold" og, som Christian Bachmann her tilføjer med vægt på dommen.

"Det kan man jo stadig efter Bech-Bruun-sagen. De er jo blevet frikendt, fordi han har taget nogle forbehold. Heldigvis.”

 

Tredjemand på bagagebæreren

Samtidig med at Christian Bachmann glæder sig over det, der indtil videre tegner afslutningen på sagen, peger han dog også på, at dommen reelt fastslår et muligt erstatningsansvar for en tredjepart, der ikke er klienten. En tredjepart, ”hvis interesser, man også i et eller andet omfang skal varetage”.

Eller som han maler billedet efter afgørelsen fra landsretten.

”Som jeg læser Bech-Bruun-dommen, så kunne der godt have været ifaldet et ansvar over for tredjemand – altså SKAT – som skadelidt i skatterådgivningen. Det var der bare ikke konkret i den her sag. Derfor skal vi nu tænke på som rådgivere, at man har en potentielt skadelidt, skattevæsnet, med på bagagebæreren, når man rådgiver.”

K-NEWS spørger afsluttende, om det ikke i hans øjne vil være en utopi at tro, at sagen ikke bliver anket.

”Det kan jo kun skatteministeren svare på. Men jeg synes, at det er en forholdsvis klar dom, så sandsynligheden for at den bliver stående, synes større, end at den bliver ændret. Men det er jo for staten forbundet med et prestigetab at tabe sådan en sag, som mediemæssigt har fået så stor en bevågenhed.

K-NEWS: Jeg hører en vis ambivalens i dit svar?

”Der er jo nogle skattepolitiske argumenter for at anke. De gamle, ansvarlige politiske partier har sluttet ring om skattevæsnet. Men jeg synes, at dommens præmisser forekommer at være ret klare. Så min personlige vurdering er, at sagen højst sandsynligvis ikke bliver anket, og hvis den bliver anket, så tænker jeg, at det er mest sandsynligt, at Højesteret stedfæster landsrettens dom. Men jeg kan sagtens se kræfter, der ville arbejde på at få dette afprøvet,”

lyder det afsluttende fra Christian Bachmann.

Dommens præmisser finder du her.

Bech-Bruun-domme-afsigelse

Billedet: Screendump fra transmissionen af domsafsigelsen.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak