25/03/2024 - Kammeradvokatordningen

Exit fra brancheorganisation cementerer Kammeradvokatens rolle som ”unikt dyr på savannen”


Administrerende direktør hos Danske Advokater, Paul Mollerup, er overrasket over Poul Schmith/Kammeradvokatens pludselig udmeldelse fra brancheorganisationen. Men advokatfirmaet har altid haft en særlig status, og derfor kan det ikke komme bag på nogen, særligt ikke Kammeradvokaten selv, at man er et ”unik dyr på savannen”, lyder det. Spørgsmålet er dog, om Danske Advokater selv er et såret dyr efter Kammeradvokatens farvel.

Tekst og foto: Rasmus Lehmann Hylleberg


Billedet: Paul Mollerup, administrerende direktør hos Danske Advokater

 

Der er mange store rovdyr på den savanne, der er den danske advokatbranche. Alle slås de om lunserne af det juridiske marked for advokatydelser, men som største dyr på savannen har Poul Schmith/Kammeradvokaten altid haft særstatus på savannen som det dyr, der skilte sig ud. Det ved alle de andre dyr, og det ved advokatfirmaet også selv.

Derfor kan det ikke komme bag på hverken Kammeradvokaten eller advokatbranchen som helhed, når Danske Advokater som brancheorganisation står fast på holdningen om, at staten med fordel kan undersøge mulighederne for, hvordan staten som kunde bedst og billigst køber advokatydelser. 

Sådan lyder det fra Paul Mollerup, administrerende direktør hos Danske Advokater, oven på et par begivenhedsrige uger, hvor Poul Schmith/Kammeradvokatens pludselige udmeldelse fra brancheorganisationen har været den helt store nyhed. 

Udmeldelsen skete samme dag og i direkte forlængelse af, at Danske Advokater havde indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Her var der ifølge Kammeradvokatens ledelse kun ét punkt på agendaen – nemlig kammeradvokatordningen og organisationens holdning til øget konkurrence i advokatbranchen. 

Mødet blev endestationen for Poul Schmith/Kammeradvokatens engagement hos brancheforeningen, da man efter eget udsagn ikke kunne forene sig med organisationens standpunkt. 

Udmeldingen har sendt rystelser gennem advokatbranchen – for hvor stiller det Danske Advokater som brancheorganisation, at de mister deres absolut største medlem og dermed også største økonomiske støtte?

Det var jo i lyset af, at vi har fået nogle signaler om, at det er noget, der arbejdes på inde i staten lige nu.

Paul Mollerup.

 

Hos Danske Advokater er administrerende direktør Paul Mollerup fortsat overrasket og ærgerlig over den pludselig udmelding fra Poul Schmith/Kammeradvokaten. Og ifølge ham selv også lidt uforstående over for den meget dramatiske udmelding, der på advokatfirmaets hjemmeside lyder, at man helt har mistet tilliden, og at man ikke har tillid til at Danske Advokater ”på nøgtern vis er i stand til at redegøre for de mange fordele, som ordningen (kammeradvokatordningen, red.) også indebærer.”

Kommer det bag på jer, at Kammeradvokaten så bombastisk forlader organisationen, som de gør?

”Ja.”

Kan du uddybe hvorfor?

”Danske Advokater har jo igennem mange år været i dialog med mange forskellige segmenter af vores medlemmer, omkring mange forskellige politiske emner, og når vi har den slags diskussioner, så er det jo ikke altid, at alle er enige. Og det ville i øvrigt også være underligt, både fordi vi har mange forskellige typer medlemmer, og så er det jo en advokatvirksomhed, og der kan man også godt lide at diskutere ting. Så det er sådan set fair nok.”

 

Vejen til policy position

Ifølge Paul Mollerup har den politiske linje og stillingtagen til spørgsmålet om kammeradvokatordningen været alment kendt siden deres høringssvar i august 2020. Allerede dengang havde organisationen brug for en klar holdning, da Konkurrencerådet arbejdede på en rapport, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan man kunne øge konkurrencen i advokatbranchen. Den endelige rapport udkom i 2021 og indeholdt i alt 16 konkrete anbefalinger, hvoraf anbefaling 3.1altså lød: Øget konkurrence om statens indkøb af juridisk bistand. I høringssvaret lyder det blandt andet:

”Muligheden for én advokatvirksomhed til at ”brande” sig som ”Kammeradvokat” sender et signal i markedet, som kan misforstås, og som kan risikere at fastholde statslige indkøbere i gamle indkøbsmønstre. Brugen af titlen kan endvidere have en afsmittende virkning på andre offentlige enheder, der ikke er omfattet af ”kammeradvokatordningen”. Staten bør derfor nøje overveje, om – og i givet fald i hvilke mere konkrete situationer – betegnelsen ”Kammeradvokaten” kan anvendes i fremtiden.”

”Frem mod Konkurrencerådets analyse af advokatbranchen i 2020, der blev det tydeligt i vores besluttende organer, at vi havde behov for at have et standpunkt om, hvad vi mente om statens køb af advokatydelser. Det førte til, at vi havde nogle lange drøftelser i vores bestyrelse, som jo er dér, man lægger linjen i en brancheforening som vores, og der nåede man frem til det, vi kaldte en policy position. Det skrev vi så ind i vores høringssvar til Konkurrencerådets rapport. Et høringssvar der i øvrigt stadig ligger frit tilgængeligt og har gjort det lige siden. Her er det jo vigtigt at sige, at det, vi forholder os til, det er sådan set, om staten køber dygtigt ind, ikke alt muligt andet.”

Hvorfor er det, at I som brancheforening tager diskussionen om kammeradvokatordningen op igen her fire år efter på et ekstraordinært bestyrelsesmøde?

”Det gør vi jo, fordi der med jævne mellemrum er diskussion om statens køb af advokatydelser, det kommer op politisk med jævne mellemrum, og det er sidst blevet sat mest firkantet på formel i en sætning i det regeringsgrundlag, som den nuværende regering lavede i december 2022. På baggrund af de drøftelser vi har haft i bestyrelsen og de signaler vi har fået fra embedsværket, så var meldingen, at der nok er ved at ske noget. Så hvis Danske Advokater vil gøre sin stilling klar over for dem, der skal træffe beslutningerne, så er det nok ved at være nu.”

Poul Schmith/Kammeradvokaten skriver på deres hjemmeside, at de føler, at deres interesse er blevet tilsidesat, og at de har mistet tilliden til jer som organisation. Hvad er din kommentar til det?

”Det er jeg selvfølgelig ked af, men jeg kan ikke se, at vi har gjort noget, som, hvis jeg kigger tilbage i bakspejlet, ud fra sådan en medlemsdemokratisk inddragelse, eller en dialog-debat-metode, vi burde have gjort anderledes.”

 

Det forjættede høringssvar

Tilbage i 2020, da I giver jeres høringssvar – var der da opbakning til indholdet i dette høringssvar fra hele bestyrelsen, herunder Poul Schmith/Kammeradvokaten?

”Der har selvfølgelig været mange meninger om det her. Det er der i en organisation som vores. Der er både dem, der synes den endelige melding var helt rigtig, så er der nogle, der er sådan lidt mere i midten, og som ikke er sikre på, hvorfor det er os som brancheorganisation, der skal blande sig. Og så er der dem, måske særligt en enkelt stor medlemsvirksomhed, som godt kunne tænke sig, at vi helt droppede den her udmelding. Alle er jo fuldstændig legitime synspunkter, da vi er en demokratisk forening med frivilligt medlemskab. Der må meninger brydes. Så har vi nogle processer for at håndtere det. Så har vi en bestyrelse, som i sidste ende tager drøftelserne og træffer beslutningerne, og jeg kan ikke se, at det kan være anderledes.”

Når det kommer bag på jer, at Poul Schmith/Kammeradvokaten forlader organisationen nu, er det så et udtryk for, at de ikke har gjort deres stillingtagen gældende tilbage i 2020 i forbindelse med det oprindelige høringsvar?

”Jeg kommer jo aldrig til at referere, hvad der foregår inde i et bestyrelseslokale, og det kommer jeg heller ikke til her. Vi har haft dem med i vores bestyrelse og de (Poul Schmith/Kammeradvokaten, red.) har været fuldt bekendt med den beslutning, der blev truffet i 2020. Så jeg tænker sådan set ikke, at der har været uklarhed.”

Så når kritikken lyder fra Kammeradvokaten, at de har mistet tilliden til, at I på objektiv vis kan varetage alles interesser, herunder også belyse de fordele, der er ved Kammeradvokatordningen. Har I så svigtet her, synes du?

”Jeg må bare vende tilbage til, at den position, vi formulerede i 2020, er akkurat den position, som bestyrelsen forholdt sig til på et møde her for nylig, og der er ikke ændret et komma i den.”

Ifølge Børsen blev det ekstraordinære bestyrelsesmøde indkaldt efter pres fra de andre store medlemsvirksomheder i brancheforeningsbestyrelse. Men Paul Mollerup afviser, at det er pres fra de andre medlemsvirksomheder, der har afstedkommet foreningens stillingtagen.

Det er sidst blevet sat mest firkantet på formel [...] i det regeringsgrundlag, som den nuværende regering lavede i december 2022.

 

Er jeres stillingtagen til den her ordning et udtryk for pres fra de andre medlemsvirksomheder?

”Vores stillingtagen til det her, det er udtryk for, at vi altid har en dialog med vores medlemmer om alle mulige ting, og vi har vurderet, at det her var et tidspunkt, hvor det var værd at genbesøge og ajourføre, hvordan vi håndterer den her problemstilling omkring statens køb af advokatydelser, som er det, det handler om. Og det var jo i lyset af, at vi har fået nogle signaler om, at det er noget, der arbejdes på inde i staten lige nu, og så tænker vi, så er det nok det rigtige tidspunkt, at kunne være klar til at sige noget om det.”

 

Økonomi og berettigelse

Poul Schmith/Kammeradvokaten beskæftiger cirka 600 advokater, fuldmægtige og jurister. Og det kan derfor mærkes på økonomien hos brancheforeningen, når så stor en virksomhed melder sig ud, da kontingentet til foreningen koster 7000 kroner pr. advokat. 

Med udmeldingen her fra Kammeradvokaten, der mister I i omegnen af to millioner kroner i kontingent. Hvad betyder det for jeres organisation at miste så stort et medlemskontingent?

”Det er klart, det kan mærkes. Det kan det altid, når et medlem melder sig ud. Nu har vi jo udmeldelser og indmeldelser hver eneste år, men det her, det er det, der var vores største medlem, så selvfølgelig kan det mærkes. Når det er sagt, så har vi jo en rigtig dygtig bestyrelse. Vi har ikke nogen ambition om at generere store overskud år for år, men vi er blevet født i de første år på en måde, hvor vi har fået genereret en egenkapital, som giver os den robusthed, der skal til, hvis vi pludselig løber ind i økonomiske udsving af den ene eller den anden art. Det kan være udsving i forhold til måden, vi forvalter vores formue på. Det kan være udsving i forhold til, hvor mange kurser, vi får solgt et givent år. Det kan være udsving i forhold til medlemmer, der melder sig ud og ind. Vi har heldigvis også haft en del indmeldelser i 2023. Så på mange måder går det den ene vej og den anden vej.”

Så når jeres formand Jesper Rothe udtaler, at I fortsætter arbejdet, så kan I godt det, selvom I mister landets største virksomhedsmedlem?

”Ubetinget.”

Hvor efterlader den her sag og udmeldelsen af Poul Schmith/Kammeradvokaten Danske Advokater?

”Det er jo for tidligt at sige lige nu. Det kan jeg faktisk ikke svare på. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg som administrerende direktør er den rigtige til at svare på det. Men umiddelbart, så vil jeg sige, det har efterladt os et sted, hvor vi er ved at håndtere, at et meget stort medlem har meldt sig ud, men hvor vores håndtering er baseret på,
at vi i vidt omfang arbejder videre med business as usual. Og det er også det klare signal, jeg har givet til alle mine medarbejdere. Det her har ingen betydning for Danske Advokaters sekretariat. De udfører et ekstremt stort arbejde hver eneste dag for rigtig mange medlemsvirksomheder, og så betjener de også de 20 specialforeninger for advokater, som også har til huse hos os.”

Så i din optik, I har stadig jeres berettigelse, selvom I ikke har landets største advokatvirksomhed med?

”Ja, det vil jeg mene, vi har. Og jeg mener også i et vist omfang, at det er et helt naturligt svar, fordi det, der nu er landets største advokatvirksomhed, lige siden Danske Advokater blev stiftet, selv har været meget bevidste om, at de jo er et helt unikt dyr på savannen, der er anderledes end alle de andre dyr, og som sådan ikke er en ’almindelig’  klassisk advokatvirksomhed, når det kommer til at stå med nøjagtigt de samme udfordringer på nøjagtigt de samme måder, og som også er en advokatvirksomhed, som i mange henseender er den eneste modpart, man møder i retten og i andre sammenhænge, som repræsentant for staten. Så på den måde har vi jo altid vidst, at det var en særlig størrelse i kraft af, at Poul Schmith, som vi kalder dem, har været i besiddelse af den her kammeradvokataftale i forskellige former siden 1934.”

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak