23/05/2023 - Rørdam-udvalget

Splittelse i Rørdam-udvalget om hævelse af appelgrænser


Både Advokatrådets og Dommerfuldmægtigforeningens repræsentanter i Rørdam-udvalget er stærkt kritiske over for den endelige anbefaling om at hæve appelgrænsen for civile sager fra 20.000 til 50.000 kroner. De bakkes op af DI og Forbrugerrådet Tænk, der også sidder med i udvalget. 

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Foto af Thomas Rørdam, kredit: Rasmus Lehmann Hylleberg

 

Knap er blækket tørt i den anden af i alt tre offentliggjorte delrapporter fra Rørdam-udvalget, før anbefalinger møder kritik fra udvalgets egne medlemmer.

Det drejer sig særligt om den anbefaling, der beror på en hævelse af appelgrænsen for civile sager fra 20.000 kroner til 50.000. Det betyder i praksis, at man ikke længere kan anke sin sag til Procesbevillingsnævnet til viderebehandling ved en højere retsinstans, hvis beløbet er mindre end 50.000 eller måske endda endnu højere. Og det er retssikkerhedsmæssigt dybt problematisk, lyder det fra Advokatrådets Nikolaj Linneballe.

”To-instansprincippet er en fundamental retssikkerhedsgaranti i dansk ret, og derfor kan vi ikke bakke op om at hæve beløbsgrænsen. Mange borgere og virksomheder vil reelt blive afskåret fra at få prøvet helt åbenbare berettigede sager ved landsretten, selvom det vil være sager af stor vigtighed for disse grupper. Det kan for eksempel være sager om ansættelsesretlige emner, hvor borgere vil opleve et retssikkerhedsmæssigt tab, der på ingen måde står i forhold til den meget begrænsede effektiviseringseffekt, dette tiltag kan give domstolene,” udtaler han til en artikel på  Advokatsamfundets hjemmeside. 

Han bakkes op af Dommerfuldmægtigforeningen, Dansk Industri og Forbrugerrådet Tænk, og han appellerer direkte til, at retsordførerne helt undlader at diskutere dette forslag, lyder det.

 

Specialdomstole 

Ialt ni anbefalinger er sendt videre til behandling hos Folketingets retsudvalg, som skal diskutere tiltagene torsdag. Her kan man også læse, at udvalget foreslår, at man i dele af landet opretter specialiserede domstole, der har særlige kompetencer inden for forskellige retsområder.

"Det vil skulle undersøges nærmere, om der kan være et effektiviseringspotentiale ved at oprette nye specialdomstole eller ved at gøre visse byretter til specialdomstole for nærmere angivne kategorier af sager. Som eksempel kan nævnes spørgsmålet om at samle dødsboskiftebehandling eller behandlingen af tvangsauktioner ved én domstol  or hele landet", lyder det i udvalgets anbefaling.

I forlængelse heraf foreslår udvalget, at en civil sag kan behandles af to dommere og en sagkyndig dommer i stedet for tre dommere som i dag. 

De øvrige anbefalinger bakkes op af Advokatrådet, men der er dog ikke den store tiltro til, at initiativerne for alvor vil rykke noget ved ventetiderne, med mindre der tilføres flere muskler, siger Nikolaj Linneballe.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak