19/03/2021 -

Udfordringer med for lange svartider på aktindsigt hos sundhedsmyndighederne er mod forventning vokset over de seneste måneder


Det var meningen, at sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt hos sundhedsmyndighederne skulle blive kortere, men i stedet er der siden efteråret 2020 sket en stor stigning i antallet af verserende aktindsigtssager, hvor fristerne er overskredet. Det skriver Folketingets Ombudsmand.

Tekst: Cecilie Uhre / Foto: Shutterstock


COVID-19 kastede store mængder af ekstra arbejde mod sundhedsmyndighederne. Og da Folketingets Ombudsmand – Niels Fenger – startede sin undersøgelse af sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt i maj 2020, anerkendte han også dette.

Han skrev i en udtalelse tilbage i december 2020 om sundhedsmyndighedernes sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt, at:

“Det efter min opfattelse var bekymrende, at en række sager på Sundhedsministeriets område havde endog væsentligt længere sagsbehandlingstider end dem, som forudsat i offentlighedslovens § 36, stk. 2, og miljøoplysningslovens § 4, stk. 3. Jeg tilkendegav samtidigt, at jeg havde forståelse for, at sundhedsmyndighederne som følge af indsatsen mod COVID-19 mv. har været ekstraordinært belastet og på en måde, som myndighederne ikke nødvendigvis på forhånd har kunnet forberede sig på.” 

Dog understregede han også, at myndighederne i december 2020 nu havde haft tid til at imødegå en række udfordringer og tilpasse sig, så COVID-19 ikke i samme grad som tidligere kunne være en undskyldning for ikke at svare på sager om aktindsigt hurtigt nok.

 

Sagsbehandlingstiderne er ikke nedbragt 

Men mod forventning er svartiderne ikke nedbragt. Det viser de seneste tal fra primo februar 2021. I stedet er der sket en stor stigning i antallet af verserende aktindsigtssager, hvor fristen er overskredet. 

I Sundhedsministeriets egen udtalelse d. 15. februar 2021 oplyser de, at ministeriet, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed stadig har udfordringer med at overholde offentlighedsloven og miljøoplysningslovens frister for behandling af aktindsigtssager. Dog er det stadig Sundhedsstyrelsens egen vurdering, at de overholder begge ovennævnte love. 

Sundhedsministeriet skriver i deres egen udtalelse til ombudsmanden, at de:

“Til stadighed modtager et stort antal aktindsigtsanmodninger, og at aktindsigtsanmodninger, der vedrører COVID-19, ofte er komplicerede og tidskrævende at behandle, bl.a. fordi anmodningerne vedrører en omfattende mængde materiale. I flere tilfælde forudsætter behandlingen af aktindsigtssager vedrørende COVID-19 også høring af andre ministerier eller øvrige nationale eller internationale myndigheder.”

Sundhedsministeriet beklager samtidigt, at de initiativer, de har iværksat, ikke har nedbragt sagsbehandlingstider for aktindsigtssager pr. 1. februar. 

Offentlighedsloven 

Offentlighedsloven er skabt for at støtte befolkningens informationsgrundlag og offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning. Det vil også sige, at loven bl.a. skal sørge for, at medier kan formidle information til offentligheden. 

En hurtig behandling af aktindsigtssager er vigtig, idet det er forudsætningen for, at medierne kan orientere befolkningen løbende om aktuelle sager i den offentlige forvaltning. Derfor kan det også være problematisk, hvis sager om aktindsigt ikke kommer hurtigt nok igennem. 

Folketingets Ombudsmand skriver i sin udtalelse: 
 

”Hvis sager ikke fremmes med den fornødne hurtighed, er der risiko for bl.a., at de oplysninger, som journalister og andre får udleveret, er uaktuelle, og dermed risiko for at formålet med offentlighedsloven forspildes. Det gælder ikke mindst, når aktindsigtsanmodninger angår spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig og sundhedsmæssig interesse, som det er tilfældet vedrørende oplysninger om indsatsen mod COVID-19 mv.

 

Yderligere opgradering

Både Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed påtænker at tilføre flere ressourcer til behandling af aktindsigtssager. Samtidigt oplyser Sundhedsministeriet, at de forventer en nedgang i tider på sagsbehandling i takt med, at der i et nyoprettet aktindsigtssekretariat opnås (yderligere) erfaring med behandling af aktindsigtssager. 

Men ministeriet oplyser ikke, hvornår de forventer, at fristen for behandling kan overholdes. 

Derfor udtrykker ombudsmanden også tvivl om, hvorvidt ministeriets tiltag er nok til, at fristerne kan overholdes i nærmere fremtid. 

Ombudsmanden oplyser, at han har bedt Sundhedsministeriet om en nærmere redegørelse for ministeriets overvejelser. Hvilket indebærer en vurdering af, hvordan og hvornår de iværksatte initiativer kan antages at påvirke sagsbehandlingstiderne. 

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak