Skrevet af Kaj Høivang


I disse uger ruller lovforslaget L 20 gennem Folketinget og vil med stor sandsynlighed blive vedtaget med overvældende flertal ved 3. behandlingen om et par uger.

Forslaget skal hjælpe de mennesker, som udsættes for æres- og fredskrænkelser gennem en række stramninger i beskyttelsen af personers privatliv. Lovforslaget har ikke mindst til formål at ramme medier og redaktører, ikke mindst under inspiration af Se & Hør-sagen, hvor kendte menneskers færden blev kortlagt gennem deres betalingstransaktioner.

Der er lagt op til en tredobling af bødestraffen til et maksimum på 300.000 kr. ved æres- og fredskrænkelser for medier og en femdobling for ansvarshavende redaktører. Samtidig femdobles bødeniveauet til 25.000 kr. for overtrædelser af referat- og navneforbud.

 

Generel modernisering

Ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er der brug for en generel modernisering af reglerne om æres- og fredskrænkelser blandt andet i relation til medierne.

"Enhver skal kunne leve trygt og forvente respekt for sit privatliv, og det skal ikke være muligt at tjene penge på at krænke andres privatliv", hed det i justitsministerens skriftlige fremsættelsestale.

Forhøjelsen af niveauet omfatter en række forskellige bestemmelser i straffeloven vedr. æres- og fredskrænkelser, herunder uberettiget videregivelse af meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold.

 

Lukrativ levevej

Trods den brede opbakning blandt Folketingets partier rummer L 20 momenter, der fremkalder panderynker. Det mener advokatfuldmægtig og debattør Leif Donbæk fra Sandager Advokater. Hidtil har en æreskrænket selv skullet til lommerne for at forsvare sin ære, og godtgørelsens størrelse risikerede tilmed ikke at være stor nok til at hente omkostningerne hjem.

Med lovforslaget indføres der betinget offentlig påtale af de groveste æreskrænkelser, og det omfatter både alvorlige og usande beskyldninger - bagvaskelse - samt beskyldninger fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie, og som "er egnet til væsentligt at skade den forurettede".

Med lovændringen kan det blive en god forretning at blive krænket, og det risikerer at skabe en syndflod af mennesker, der pludselig får et økonomisk incitament til at være krænkede

Men det er en usund udvikling i forhold til den frie, offentlige debat, mener Leif Donbæk.

"Med lovændringen kan det blive en god forretning at blive krænket, og det risikerer at skabe en syndflod af mennesker, der pludselig får et økonomisk incitament til at være krænkede", siger Donbæk til K-News. Han mener, at det kan føre til, at advokater ligefrem kan skabe sig en lukrativ levevej at føre æres- og krænkelsessager.

Brancheorganisationen Danske Medier er særlig bekymret for lovforslagets § 268, nr. 2, som i sin nuværende udformning vil kvalificere til to års fængsel. Det kan ske ved fremsættelse af beskyldninger, der hverken behøver at være alvorlige eller usande, men fremsættes og udbredes gennem indholdet af et massemedie, og "beskyldningen er egnet til væsentligt at skade den forurettede".

Stramningen i denne bestemmelse er således alene rettet mod traditionelle massemedier og ikke sociale medier. Justitsministeriet begrunder dette med dels hensynet til det offentliges ressourcer, dels at der generelt bør kunne fæstnes større lid til indholdet af et massemedie end fx. indholdet af privatpersoners beskyldninger på internettet, herunder Facebook. Udbredelse gennem et massemedie anses af ministeriet for at have større skadevirkning end gennem sociale medier.

 

Bekymring for markant stigning i bødeniveau

Hos Enhedslisten er der støtte til den grundlæggende og generelle modernisering af reglerne, men man er bekymret for den meget markante stigning i bødeniveauet.

I betænkningen udtrykker partiet en frygt for, at det vil kunne skade en "fri, uafhængig og modig presse", og at det kan føre til, at journalister og redaktører "agerer overforsigtigt til skade for den frie debat og for pressens rolle som en effektivt kontrollerende fjerde statsmagt".

L 20 ventes vedtaget i Folketinget den 18. december.

Del

Markant øgede straffe for freds- og æreskrænkelser


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak