22. marts 2022 - Barselsvilkår

Flere advokathuse giver mere barsel til andre end mor 


En rundspørge foretaget af K-NEWS til nogle af de største advokathuse viser, at flere af advokatbranchens mest markante huse sætter mere fokus på en ligelig fordeling af barsel mellem forældrene.

Tekst: Cecilie Uhre / Foto: Shutterstock


For næsten præcis et år siden, sagde Leif Donbæk til K-NEWS, at hans generation hellere vil kende deres børns navne end telefonnummeret til en au pair. Og så gik han ellers på fire måneders barsel for at passe og lære sin datter at kende. 

Noget han dengang beskrev som at gå imod strømmen, fordi advokatbranchen ikke var bygget til, at man kunne gå på barsel. Men måske har det ændret sig nu. 

I hvert fald fortæller partner i IUNO Anders Etgen Reitz i en mail til K-NEWS, at de i advokatvirksomheden har besluttet at give 26 ugers barsel til både mandlige og kvindelige kolleger.

Og samme tendens viser sig i en rundspørge, som K-NEWS har lavet til 11 af de største advokatvirksomheder i Danmark. Hvor flere af husene fortæller, at de enten allerede er i gang med at ændre barselsvilkårene for medforældre eller har gjort det.

I bunden af artiklen kan du læse de fulde svar fra de syv virksomheder, der er vendt tilbage på K-NEWS forespørgsel. Nedenfor kommer en kort gennemgang.

 

Næsten lige delt

En frontløber på området med barselsvilkår er Bruun & Hjejle. Her fortæller Andreas Nielsen, managing partner, at de siden 1. januar 2021 har tilbudt 24 ugers barsel til alle medarbejdere uanset køn. 

“Vi ser ingen grund til at gøre forskel på kvinder eller mænd. Vi mener, at lige fordeling af barsel mellem mænd og kvinder er den helt afgørende faktor for ligestilling på arbejdsmarkedet, og samtidigt vil vi gerne skabe rammerne for et fleksibelt arbejdsliv med plads til at stifte familie,” svarer han K-NEWS. 

Og hos Accura er nye barselsvilkår på trapperne i skrivende stund og bliver indført d. 1. april i år. Hvor begge forældre får 24 ugers barsel samt fire ugers graviditetsorlov til moren. 

Hos Sirius har mor, far og medforældre også ret til 24 ugers barselsorlov med fuld løn efter ni måneders anciennitet.

 

Arbejder på sagen

Hvor fire ud af de syv advokathuse har svaret, at de har en næsten lige fordeling af barselsorloven, er der tre huse, der stadig differentierer mængden af barsel alt efter om den ansatte er mor eller far.

Hos Poul Schmith/Kammeradvokaten kan kvinder få 14 uger efter fødslen og fire uger før. Derudover betaler firmaet 10 ugers forældreorlov med fuld løn. 

“Vi har arbejdet hårdt for at sikre, at de mandlige ansatte gør brug af deres ret til 10 ugers forældreorlov, og det lykkes i stort omfang,” svarer managing partner Jens Bødtcher-Hansen.

I Bech-Bruun er målet at sikre lige muligheder for medarbejderne uanset køn. Derfor revurderer de lige nu, de nuværende barselsvilkår, der lyder: 

28 uger til kvindelige medarbejdere og 12 ugers betalt orlov til mandlige medarbejdere. 

“Som en naturlig følge af vores målrettede indsats for at sikre ligeværdige muligheder for alle i Bech-Bruun, er vi i gang med at revurdere de barselsvilkår, vi tilbyder vores medarbejdere. Vi har endnu ikke endeligt behandlet spørgsmålet, men det er på vores dagsorden,” skriver HR-chef Anne-Marie Sparre Avnsted fra Bech-Bruun. 

Og hos Plesner, der følger funktionærlovens regler giver den nye barselsaftale anledning til at de kigger på den samlede pakke, skriver de til K-NEWS.

K-NEWS spurgte advokathusene om disse tre ting:

Hvor mange ugers betalt barsel tilbyder I til jeres ansatte?

Hvis der er forskel på antallet af uger til kvinder og mænd, hvorfor er der så det?

Tror I, at det bliver et parameter, som fremtidige medarbejdere vil til- og fravælge jobs ud fra?

Her er husenes fulde svar:

Kromann Reumert:

Til kvindelige medarbejdere tilbyder vi fuld løn i 28 uger i alt. Til fædrene/medforældre tilbyder vi optil 24 ugers betalt barselsorlov.

Forskellen ift. vores kvindelige medarbejdere ligger alene i de 4 uger mødrene har inden fødsel.

Der er naturligvis flere ting, der spiller ind når kommende medarbejdere skal vurdere, om de vil være med på vores hold. Vi mener, at det er vigtigt, at både unge kvinder og mænd skal kunne se sig selv i vores virksomhed og vi håber, at lige vilkår vil medvirke positivt ift. at de vælger os. Vi kan i hvert fald sige, at vores mandelige medarbejdere heldigvis altid har været gode til at tage deres barsel, når de blev fædre. 

 

Bruun & Hjejle:

Vi har valgt af ligestille vores medarbejdere, så vi tilbyder 24 ugers orlov uanset køn. Denne ordning har været gældende siden 1. januar 2021.

Vi ser ingen grund til at gøre forskel på kvinder og mænd. Vi mener, at lige fordeling af barsel mellem mænd og kvinder er den helt afgørende faktor for ligestilling på arbejdsmarkedet, og samtidig vil vi gerne skabe rammerne for et fleksibelt arbejdsliv med plads til at stifte familie.

Ja, vi mener, at det er et vigtigt signal at sende ift. fastholdelse af vores nuværende medarbejdere og tiltrækning af nye talentfulde medarbejdere. Internt kan vi mærke, at det gør noget ved medarbejdernes stolthed over Bruun & Hjejle som virksomhed og som arbejdsplads.

For os at se er det at tilbyde lige vilkår til mødre og fædre i forbindelse med familieforøgelse blot et af mange initiativer, som kan være med til at skabe øget diversitet i toppen af dansk erhvervsliv. Ligestilling ift. orlov giver bedre vilkår for mænd, men dermed også for kvinder. Derfor ser vi også den bevægelse, der er i gang på området, som yderst positiv. Hovedparten af de jurastuderende er kvinder. Det vil sige, at mange af de dygtigste jurister nu og i fremtiden vil være kvinder. I den sammenhæng kan ligestilling på orlovsområdet på tværs af brancher bidrage positivt til at styrke kvindelige juristers karrieremuligheder

 

Poul Schmith/Kammeradvokaten: 

Vi ser mangfoldighed og diversitet som en styrke, og det afspejler sig i stadig flere af vores personalepolitikker. Konkret har vi f.eks. i 2021 indført en særlig LGBT+-venlig orlovspolitik til regnbuefamilier. I regnbuefamilier kan den ikke-biologiske medmor/medfar, som er ansat hos os, tage op til 8 uger af fædre-/forældreorloven.  Det understøttes desværre endnu ikke af lovgivningen (det vil det gøre pr. 1.1.2024), men er en rettighed, vi har valgt at tilbyde for at tage højde for nutidens mange familieformer.

For så vidt angår vores generelle barselspolitik, kan kvinder holde op til op til 4 uger med fuld løn før fødslen og op til 14 uger efter fødslen. Firmaet betaler op til 10 ugers forældreorlov med fuld løn. Vi har arbejdet hårdt for at sikre, at de mandlige ansatte gør brug af deres ret til 10 ugers forældreorlov, og det er lykkedes i stort omfang. For os handler det således i første række om at få fædrene til at benytte sig af de muligheder, der er. Det handler om at ændre kulturen. Som jeg forstår det, er det kommende tilbud om 24 uger til far/medmor koblet til retten til refusion, så det bliver spændende at følge udviklingen og se i hvilket omfang, det bliver benyttet.

Vi må forvente, at fremtidige medarbejdere vil skele til, hvilke tilbud en virksomhed stiller til rådighed, som kan fremme at familieliv og arbejdsliv hænger sammen bedst muligt. Her er orlovsmuligheder et parameter.

 

SIRIUS Advokater:

Vi tilbyder:

ret til 24 ugers barselsorlov med fuld løn til mor, far og medforældre (efter 9 måneders anciennitet)

1 måned med 30 timers arbejdsuge til fuld løn i forbindelse med tilbagevenden fra 9 ugers barsel eller mere (uanset om den anden forældre er på orlov).

2 ekstra måneder med 30 timers arbejdsuge til fuld løn i forbindelse med tilbagevenden fra 9 ugers barsel eller mere (såfremt den anden forælder ikke overtager barslen).

 

Accura:

D. 1. april i år , bliver der indført 24 til både mødre og fædre efter fødslen samt 4 ugers graviditetsorlov til moren

Hvis der er forskel på antallet af uger til kvinder og mænd, hvorfor er der så det? Her er ingen forskel (bortset fra de 4 ugers graviditetsorlov) 

Medarbejdere har fokus på at arbejde i et miljø, hvor de trives, der er gode vilkår og udviklingsmuligheder. Mulighederne for at kunne tilrettelægge barslen, så det passer bedst muligt ind i familiens ønsker, har naturligvis betydning, og vi er ikke i tvivl om at det trækker op, men om det ligefrem er noget medarbejdere vil til- og fravælge jobs ud fra er svært at sige.

 

Plesner: 

For så vidt angår mødre følger vi funktionærlovens regler. Det betyder, at mødre kan gå på graviditetsorlov 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Efter fødslen er der 14 ugers barselsorlov og 10 ugers forældreorlov. Fædre kan holde 2 ugers fædreorlov. Efter barnets 14. uge kan faderen holde 10 ugers forældreorlov. Retten til fuld løn i de 10 uger er betinget af, 1) at Plesner får den fulde dagpengerefusion for lønperioden, idet retten til løn ellers nedsættes for den periode, hvor dagpengerefusionen er nedsat eller bortfaldet, og 2) at Plesner får maksimal refusion fra Barselsfonden (Barselsfonden yder kun refusion, indtil barnet fylder 1 år), idet retten til løn ellers nedsættes for den periode, hvor barselsudligningen ikke er modtaget. Hvis begge forældre er medarbejdere hos Plesner, kan de hver få 10 ugers øremærket forældreorlov med løn.

Vi er ved at kigge på vores orlovspolitik, som vi skal til at opdatere, jf. den netop vedtagne nye barselsaftale.

En familieforøgelse er i sagens natur en stor livsændring for begge forældre. Plesner har med de 10 ugers orlov til fædre ønsket at stille fædrene bedre, end de nuværende barselsregler tilsiger og dermed øge incitamentet for fædre til at holde forældreorlov.

Nu hvor vi jf. den kommende nye barselsaftale skal til at opdatere vores orlovspolitik, giver det anledning til, at vi kigger på den samlede pakke, som vi tilbyder barslende mænd og kvinder.  

Gode vilkår og et godt arbejdsmiljø er væsentlige parametre i forhold til tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Vi ønsker at støtte vores talenter – også når de bliver forældre. Vores politik om fleksibelt arbejdssted understøtter bl.a. fleksibilitet for småbørnsfamilierne.

 

Bech- Bruun:

Advokatbranchen er under stor forandring i disse år, og vi oplever, at det er vigtigt for både nye og nuværende medarbejdere, at de kan se sig selv i det værdisæt, deres arbejdsplads repræsenterer. Der er en klar forventning om, at man træder ind på en moderne arbejdsplads med tidssvarende arbejdsforhold. Og netop barselsvilkår er et godt eksempel på den udvikling.

I Bech-Bruun har vi et klart mål om at sikre lige muligheder for vores medarbejdere uanset køn. Det gælder både i forhold til karriere- og udviklingsmuligheder, men også i forhold til barselsvilkår. Vi har igennem en årrække tilbudt vores kvindelige medarbejdere 28 ugers betalt orlov og mandlige medarbejdere 12 ugers betalt orlov. Men som en naturlig følge af vores målrettede indsats for at sikre ligeværdige muligheder for alle i Bech-Bruun, er vi i gang med at revurdere de barselsvilkår, vi tilbyder vores medarbejdere. Vi har endnu ikke endeligt behandlet spørgsmålet, men det er på vores dagsorden.

Selvom barselsvilkår næppe er et enkeltstående parameter, som fremtidige medarbejdere vurderer en arbejdsplads på, mener vi, at der er behov for udvikling. Vi ønsker også fremover at være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til både karriereambitioner og familieliv.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak